VTBT SZ M SZ

 

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége

Vadászkutya Teljesítmény Bírói Testülete Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Hatályos: 2018. július 26.

Közgyűlési jegyzőkönyv melléklete

 

 

 

 

 Tartalomjegyzék

 1. Általános rendelkezések
 2. A VTBT tagjai

II/1. A VTBT tagság keletkezése és megszűnése

II/2.A VTBT tagok jogai s kötelezettségei

 • A VTBT szervezete
 1. Egyéb rendelkezések

VI/1. Bíróképzés

IV/2. Bírálati jogosultság, bírói felkérés

IV/3. A vezetőbíró és egyéb rendelkezések

 1. Záró rendelkezések

  

 1. Általános rendelkezések.

 

 

1./        A 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Alapszabálya 34. illetve 34/1/b. pontjával létrehozott Vadászkutya Teljesítmény Bírói Testülete közgyűlése ezen Testület (továbbiakban VTBT) eredményes működéséhez szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket, szervezeti felépítést, a belső kapcsolatrendszert és működést a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

 

A VTBT a jelen szabályzat meghatározásakor figyelembe vette a MEOESZ Alapszabályát, annak belső szabályzatait, továbbá az FCI vonatkozó valamennyi szabályát, különös tekintettel a Bírói Szabályzatára.

 

2./        Értelmező rendelkezések:

 

            A jelen szabályzat értelmezésében :

            a./        Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége: MEOESZ vagy Szövetség

            b./        Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Alapszabálya: Asz.

            c./        Vadászkutya Teljesítmény Bírói Testület: VTBT

d./        FCI: Fédération Cynologique Internationale 13 Place Albert Ier., B-6530 Thuin Belgique

e./        FCI Bírói Szabályzata: FCI BSZ

f./        jelen szabályzat a továbbiakban : VTBT SzMSz.

g./        a jelen SzMSz-t a Szövetség és az FCI egyéb szabályozóival összhangban kell értelmezni, azokkal ellentétben álló értelmezése tilos, de az FCI Bírói Szabályzatában foglaltakhoz képest a bírókra szigorúbb szabályokat jelen szabályzat megállapíthat

h./        a jelen SzMSz-ben használt fogalmak és kifejezések értelmezése során egyebekben az egyszerű nyelvtani értelmezés szabályai az irányadóak, azaz azokat a szavak és kifejezések magyar nyelvben elfogadott általános jelentése szerint kell értelmezni.

i./         ahol jelen szabályzat a VTBT, az FCI vagy a MEOESZ szabályára, szabályzatára utal, azon az adott szabályzat mindenkor hatályos szövegét kell érteni.

j./         Vadászkutya Teljesítmény Bírói Testület Elnöke: továbbiakban Elnök

 

3./        Amennyiben a jelen SzMSz bármely rendelkezése a Szövetség Asz-val ellentétes rendelkezést tartalmaz, úgy annak helyébe az Asz. rendelkezése lép.

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a VTBT-re, Vadászkutya Teljesítménybírói minősítéssel rendelkező tagjaira, a VTBT Elnökségére, Elnökére, a Szövetségre, annak tagjaira, tisztségviselőire (vezető és egyéb), szerveire, testületeire, bizottságaira, az Asz. által nevesített egyéb egységeire, alkalmazottaira és a Szövetséggel szerződéses vagy egyéb jogviszonyban álló jogalanyokra annyiban, amennyiben rájuk magatartási szabályokat állapít meg.

 

4./ A VTBT szakmai szervezet, tagjai és tisztségviselői a Szövetségnek magánszemélyként nem tagjai.

 

5./        A VTBT a tagokról a Bírói Testületek Titkársága útján a mindenkor hatályos adatkezelési szabályok betartásával napra kész nyilvántartást vezet, ebben jelöli a tevékenységtől eltiltást vagy egyéb VTBT tagságból eredő jogok korlátozását és annak időtartamát.

 

6./        A VTBT maga nem jogi személy, saját nevében és javára jogokat és kötelezettségeket nem szerezhet, a Szövetség nevében jognyilatkozatokat nem tehet, de a jelen SzMSz szerint meghatározott, a Szövetségen belüli tevékenysége ellátása körében a hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügykörben – a jelen SzMSz szerinti szervei és tisztségviselői útján- eljárhat.

 

A VTBT és szervei, tisztségviselői működési feltételeit, költségeit, adminisztrációs hátterét a Szövetség biztosítja saját belső szabályai alapján.

 

 

 

 1. A VTBT tagjai

 

II/1. A VTBT tagság keletkezése és megszűnése

 

7./        A VTBT tagja lehet minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személy, aki az FCI Vadászkutya Teljesítménybíróval vagy általában a bíróval szemben támasztott minden feltételének megfelel rendelkezik a Szövetség bármely tagszervezetében tagi jogviszonnyal, feltéve, ha ezt mindenkor a folyó évre érvényes szövetségi kártyával igazolja, az FCI Vadászkutya Teljesítménybírói tevékenységtől jelen szabályzat vagy az FCI Bírói Szabályzata alapján nincs elzárva, és a VTBT-be való felvételét FCI Vadászkutya Teljesítménybírói nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejűleg vagy  azt követően kérte, és megfelel a következő bekezdésben foglaltaknak is.

 

Magyarországon kinológiai tevékenységet folytató ( a MEOESZ vagy annak tagja rendezvényén   legalább két kutya kiképzőjeként és felvezetőjeként a kutyával eredményes, az ötnyelvű munkavizsga bizonyítvány kiadásához szükséges munkavizsgát tett, mely eredményt a MEOESZ nyilvántartásba is vette)  és a megelőző 3 naptári évben folyamatosan szövetségi kártyával rendelkezik és életvitelszerűen Magyarországon élő természetes személy FCI Vadászkutya Teljesítménybíróvá kizárólag a MEOESZ VTBT rendezésében megrendezett Vadászkutya Teljesítmény bírói képzésen való részvételt követően teljesített sikeres komplex (írásbeli, szóbeli, gyakorlati részből álló) vizsga letétele alapján válhat.

 

A jelentkező akként kérheti a VTBT-be való felvételét, hogy az előző bekezdés szerinti sikeres vizsga és az egyéb fenti feltételek meglétét igazoló okiratokat a VTBT Elnökéhez benyújtja, egyidejűleg kéri felvételét a VTBT-be. A jelentkező az itt sikeres vizsga letételét követő maximum 3 éven belül kérheti a felvételét, akár több, nem maximált számú alkalommal is. A jelentkező felvételéről a benyújtott dokumentumok alapján a VTBT Közgyűlése dönt soron következő ülésén. A VTBT Elnöke a felvétel tárgyában hozott döntésről írásban értesíti a jelentkezőt és a MEOE Szövetséget, valamint felvételről szóló döntés esetén a jelentkezőt egyidejűleg a hazai FCI Vadászkutya Teljesítménybírói nyilvántartásba bevezeti.

Magyarországon kinológiai tevékenységet folytató (lásd 7. pont 2. bek.) és életvitelszerűen Magyarországon élő természetes személy csak abban az esetben minősülhet FCI Vadászkutya Teljesítménybírónak, ha tagja a MEOESZ VTBT-nek, továbbá az  FCI szigorító szabályai is irányadóak.

 

Magyarországon regisztrált kennel névvel rendelkező tenyésztő, fajta-, helyi-, sport szervezetben vagy szövetségi tag elismert tenyésztő szervezetben választott funkciót betöltő személy) és/vagy életvitelszerűen Magyarországon élő természetes személy csak abban az esetben minősülhet FCI Vadászkutya Teljesítménybírónak, ha tagja a MEOESZ VTBT-nek, továbbá az  FCI szigorító szabályai is irányadóak.

 

Külföldi FCI Vadászkutya Teljesítménybírók felvétele a MEOESZ VTBT-be illetve VTBT tag FCI Vadászkutya Teljesítménybírók külföldi FCI tagszervezetbe való átadása kizárólag írásban és az érintett kennel klubok közötti teljes körű információ csere alapján, kölcsönös megegyezéssel és a vonatkozó FCI szabályok teljes betartásával történhet.

 

8./        A VTBT tagság megszűnik:

 

-a tag halálával vagy cselekvőképessége bármilyen körben történő bírósági korlátozásával, a halál napjával, illetve ítélet esetén a hatályba lépés napja a határozat jogerőre emelkedésének napja

-  a tag írásban, a VTBT Elnökéhez intézett nyilatkozatával tett kilépésével, a kilépési nyilatkozat VTBT Elnökhöz megérkezését követő naptól

- a tagnak a Vadászkutya Teljesítménybírói tevékenységre való jogosultsága megszűnésével, ezen tevékenységtől való bírói vagy civil szervezeti eltiltásával, amennyiben ez ideiglenes, úgy annak leteltével az újbóli felvételét kérheti, ha végleges, akkor a tagság is véglegesen szűnik meg, a hatályba lépés napja a határozat jogerőre emelkedésének napja

- amennyiben bíróság a tagot szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítéli, a határozat jogerőre emelkedését követő naptól, az érintett újbóli felvételét azt követően kérheti, ha a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült.

- tag szövetségi tagszervezeti tagsági jogviszonya megszűnésével, tagszervezete közlése szerinti határnappal, feltéve, hogy másik szövetségi tagszervezetben sincs tagsága

-fegyelmi eljárásban hozott kizáró határozat alapján

 

9./   Valamennyi VTBT tagnak kötelezettsége, hogy tagi és bírói tevékenysége során a jelen SzMSz,  VTBT egyéb belső szabályzata, szabályzója, testületi határozat, a Szövetség Alapszabálya és egyéb belső szabályzata, szabályzója, testületi határozata, az FCI alapszabálya, egyéb belső szabályzata vagy szabályzója -az FCI szabályokon belül is különösen, de nem kizárólagosan az FCI BSZ., az FCI testületi határozatai-  rendelkezéseit mindenkor és feltétel nélkül betartsa. A VTBT tagok közgyűlési és tisztségviselői jogait, kötelezettségeit a jelen szabályzat vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

 

10./      Valamennyi tagnak kötelezettsége, hogy a VTBT által a tagról nyilvántartott adatainak körét, az abban bekövetkezett változást a VTBT felé írásban, a változásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelentse. A VTBT által nyilvántartott adatok: név, lakcím, e-mail, telefonszám, bírálati jogosultság köre, érvényessége és terjedelme. A tag ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket a tag köteles viselni.

 

A MEOESZ a VTBT valamennyi tagjának nevét, címét és e-mail címét, bírálati jogosultságát körét, érvényességét és terjedelmét a VTBT tagság - tisztségviselő esetén a tisztség nyilvántartásának okán is- és céljával tartja nyilván, elektronikusan és papír alapon, ezt a tényt a VTBT tagság keletkezésével a tag tudomásul veszi és elfogadja. A MEOESZ a VTBT tisztségviselőjének telefonszámát is nyilvántartja ugyanilyen módon, a tisztségviselői eladatok ellátásának hatékonyságát segítendő. A MEOESZ az így nyilvántartott adatokat a tagságból illetve a tisztségviselői megbízatásból eredő VTBT tagi jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartásra is jogosult és köteles használni.

 

A VTBT tagjai jelen pont első bekezdésében körülírt és MEOESZ által nyilvántartott adatait a MEOESZ saját honlapján közzéteheti, tagszervezetei rendelkezésére bocsáthatja elektronikusan vagy papír alapon, illetve FCI tag vagy FCI szerződött partner részére átadhatja elektronikus úton vagy papír alapon az adott vadászkutya teljesítménybíró felkérésének bonyolítása elősegítése céljából és ilyen célú felhasználásra. A jelen bekezdésben szabályozott adatfelhasználást a VTBT tagja megtagadhatja a jövőre nézve, de ebben az esetben bírói felkérést nem kaphat, nem fogadhat el, és bírókénti működését a MEOESZ illetve a VTBT BT-e nem teheti lehetővé semmilyen módon.

           

11./      A VTBT és a tagok a Szövetség vagy FCI nevében szerződést vagy más jogügyletet nem köthetnek, és kötelesek tartózkodni attól, hogy harmadik személy nevében magukat és jognyilatkozataikat akként tüntessék fel, mintha az a Szövetségtől vagy az FCI-től származna, kivétel ez alól a jelen SzMSz szerinti feladataik ellátása.

           

12./      A VTBT jelen szabályzattal is megállapítja, hogy a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező  FCI Vadászkutya Teljesítménybírók mindegyike akkor és csak akkor jogosult külföldi vagy hazai rendezvényen bírálatot végezni bármely rendezvényen, amennyiben mind a kikérésekor, mind megbízásakor, mind pedig a rendezvény idején a Szövetség Vadászkutya Teljesítménybírói Testületének tagja, bírálati jogosultságát fegyelmi vagy etikai ügyben hozott  határozat nem korlátozza, semmilyen okból nem áll korlátozás alatt közgyűlési jogainak gyakorlása (14. pont), továbbá a hazai rendező szervezet vagy a külföldi rendező szervezet honossága szerinti kennelklub a MEOE Szövetségen keresztül kérte fel bírálatra és a VTBT Elnöke ennek alapján a bírálatra az adott tagot az adott rendezvényen való bírálatra megbízta és a 10. pont utolsó bekezdése szerinti adatai közzétételét az adott bíró nem tiltotta le. Ez alól kivétel  csak az 58., 65. pontokban írt eset. Akár a felkérés, akár a megbízás é az itt írt egyéb feltételek hiányában a bíró a bírálatot nem vállalhatja és nem végezheti el adott rendezvényen akkor sem, ha erre az FCI szabályai egyébként adnának lehetőséget.

 

13./      Az FCI Vadászkutya Teljesítménybírók különös nyomatékkal kötelesek betartani az FCI kölcsönösségi és kizárólagossági szabályát saját tevékenységük során is, azaz kizárólag FCI rendezvényen és / vagy az FCI-vel ebben a kérdésben kölcsönösségi szerződést kötött nem magyarországi szervezetek (AKC, AKNC, THE KENNEL Club, CKC) által rendezett rendezvényeken bírálhatnak (FCI Asz. 2/(3)/a.), úgyszintén kötelesek betartani az FCI Bírói Szabályzatának valamennyi, különösen a kikérésre és megbízásra vonatkozó szabályait.  

 

A VTBT minden tagja köteles tartózkodni attól, hogy bármely rendezvényen olyan fajta vagy olyan címet adó bírálatot végezzen, amire nincsen jogosítványa, ez a kötelezettség a tagot akkor is és külön is terheli, ha a kikérés-megbízás fenti szabályait nem tartották be, vagy ügyviteli mulasztás –téves nyilvántartás miatt kerülne sor a jogosulatlan bírálatra.

 

A VTBT tagok és minden FCI bíró további kötelezettségeit az FCI BSZ és a VTBT fegyelmi szabályzata és etikai kódexe határozza meg, melyek a jelen szabályzat részének tekintendőek. A VTBT tagok és FCI bírók kötelesek gondoskodni arról, hogy bármilyen, bírói tevékenységük során vagy azzal kapcsolatosan általuk kiadott okirat minden tartalmi eleme a valóságnak mindenben megfeleljen, amennyiben az általuk kiadott okirat másik okiraton alapuló adatot tartalmaz, úgy az adott helyzetben elvárható gondossággal köteles ellenőrizni az alapokiraton alapuló adatot.

 

           

 

 • A VTBT szervezete

 

Közgyűlés

 

14./ A VTBT legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, amely döntéshozó és tanácskozó testület. A közgyűlés a VTBT-t érintő és nem a Szövetség hatáskörébe tartozó minden kérdésben dönthet. A közgyűlésen minden tag részt vehet és szavazhat, és szavazattal csak a tagok rendelkeznek. Kivételt képeznek ez alól azon VTBT tagok, akik a folyó évre vonatkozó MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkeznek, mert ebben az esetben amíg az adott folyó évre érvényes szövetségi kártyával nem rendelkezik, addig  a VTBT tag a közgyűlésen nem szavazhat, és amennyiben tisztségviselő is egyben, ebbéli jogait sem gyakorolhatja. Nem gyakorolhatja továbbá közgyűlési jogait az a VTBT tag, aki eltiltó fegyelmi vagy etikai határozat hatálya alatt áll.

 

A regisztráció során a közgyűlés szavazó résztvevőjeként jelentkező személy személyi lapjának vagy azzal egyenlő személyi azonosításra szolgáló közokirati okmányának felmutatására felhívásra szükség szerint köteles, és köteles tűrni azonosító okmánya sorszámának rögzítését is. A Közgyűlésen az Elnök vagy az Elnökség által meghívott további személyek tanácskozási joggal részt vehetnek. A Közgyűlés egyébként nem nyilvános, azonban a Közgyűlés maga a nyilvánosságot elrendelheti, ha a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással így dönt.

 

15./      A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. Az Elnök cselekvőképtelensége, halála vagy tartós akadályoztatása esetén az Elnökség egyszerű többségű határozatával is összehívhatja a Közgyűlést. Az Elnök rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni, amennyiben bármilyen okból az Elnökség tagjainak száma a póttag bevonása mellett sem éri el a legalább 3 főt. Ha sem az elnök sem az elnökség nem hívja össze vagy nem képes összehívni a szükséges rendes vagy egyéb okból szükséges rendkívüli közgyűlést, annak összehívására az összehívás általános szabályai betartásával a MEOESZ Elnöksége jogosult.

 

16./      A Közgyűlés összehívásáról a tagokat az általuk megadott és a VTBT által nyilvántartott e-mail címükre elektronikus úton megküldött levéllel vagy postai ajánlott levéllel kell értesíteni akként, hogy a meghívót a közgyűlés előtt legalább 15 naptári nappal kell a címzetteknek kiküldeni, de indokolt esetben ezt a határidőt az összehívó személy 8 naptári napra lerövidítheti.  

 

17./      A Közgyűlésre szóló meghívóban meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, és  napirendjét, a napirendhez tartozóan esetlegesen rendelkezésre álló írásos anyagokat a közgyűlés előtt 8 nappal korábban elérhetővé kell tenni (papír alapon vagy e-mailben vagy online felületen) a közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok részére.

            A fentiek szerint szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozhat jogszerű határozatot a Közgyűlés, további napirendi pontban érvényes határozat akkor hozható, ha valamennyi tag jelen van és a további napirend felvételéhez egyhangúan hozzájárult.

 

18./      A Közgyűlést a VTBT Elnöke vagy az általa megbízott személy vezeti le. A Közgyűlésen részt vevők regisztrálása a jelenléti ív aláírásával történik, a jelenléti íven szerepel a MEOE Szövetség Vadászkutya Teljesítménybírói Testület Közgyűlése fejléc, a közgyűlés helye és ideje, a  tagok neve és lakcíme, a megjelent tagok aláírása, a jelenléti ív aláírása a közgyűlésen való részvétel feltétele, a szavazólap ennek alapján kerül kiadásra. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két a Közgyűlés által megválasztott tag aláírásával hitelesít, és tartalmazza az elhangzottak és történések rögzítését olyan részletességgel, hogy a valós események abból felidézhetőek legyenek.

 

19./      A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetére az eredeti időpontot minimum fél órával követően megismételt Közgyűlés hívható össze, azonban az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokban. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a fentiek szerint jártak el. 

 

20./      A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, a határozat hozatalkor jelenlévő tagok  szavazatának 50%+1 szavazatával, és nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben (ezek: tisztségviselők megválasztása) minden esetben titkos szavazással kell dönteni.   

 

21./      Személyi kérdésekben történő szavazás esetén, ha az első fordulóban a jelölt, az egyik jelölt vagy nem elegendő számú jelölt érte el az 50%+1 szavazatot, második fordulót kell tartani. A második fordulóban új személy nem jelölhető, és a második fordulóban a választáshoz a darabszámra legtöbb szavazatot kapott személyt, személyeket kell megválasztottnak tekinteni.

 

22./      A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a.) a VTBT SzMSz-ének és egyéb belső szabályzatainak (pl. fegyelmi szabályzat, vadászkutya vizsga és versenyszabályzat) megállapítása, elfogadása, módosítása,

b.) az elnök és a VTBT Elnökség tagjainak és a fegyelmi bizottság tagjai megválasztása, visszahívása;

c.)        az elnök, a VTBT Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása;

d.)        a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása;

e.)        döntés azon ügyekben, amelyeket az elnökség vagy a VTBT Elnökség saját hatásköréből a közgyűlés hatáskörébe utal

 1. f) testületbe való tagi felvételi kérelmek elbírálása

 

 

23./      A Közgyűlés határozatait a levezető elnök a határozat meghozatalát, a szavazást követően             nyomban a Közgyűlésen szóban kihirdeti.

 

 

            Az Elnök

 

24./      Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja, titkos, egyszerű többségi szavazással 5 év időtartamra az Elnökség választására vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlés tagjai közül. Az Elnök képviseli a VTBT-t és a VTBT Elnökségét a Szövetség irányában, illetve a VTBT vagy az Elnökség tevékenységébe tartozó körben harmadik személyek (bírók és rendező szervezetek, külföldi kennelklubok, tevékenységével érintett területen az FCI) előtt, ellátja továbbá a jelen szabályzat szerinti feladatait. Az Elnök és az Elnökség a Közgyűlésnek számol be munkájáról, a VTBT nevében annak munkájáról pedig a Szövetség elnökének.

 

25./      Az Elnök hatásköre

 

a./ A Szövetség felé, az FCI és harmadik személyek felé a Testület vagy az Elnökség tevékenységébe tartozó feladatok során a VTBT és az Elnökség képviselete, eljárás saját tisztsége alapján a jelen szabályzat szerinti feladatai ellátása körében.

b./        Kezdeményező, javaslattételi joga van bármely szerv vonatkozásában, fegyelmi  eljárást rendelhet el a vonatkozó szabályok (VTBT Fegyelmi Szabályzata) által előírt módon és esetekben.

c./ Szakmai konzultációk bonyolítása a Szövetség tisztségviselőivel, szerveivel.

d./ Folyamatosan gondoskodik a bírók és VTBT tagok nyilvántartásának és adatainak naprakészen tartásáról, kapcsolatot tart a Szövetség által fenntartott bírói testületek titkárságával, annak teendőit meghatározza, az e körben elvégzendő feladatokat leosztja, elvégzésüket ellenőrzi.

e./        évente beszámol a VTBT éves működéséről a Szövetség elnökének.

f./        A Szövetség elnökének kérésére eseti jelleggel is beszámolni tartozik a tagok, illetve a nyilvántartott FCI bírókkal kapcsolatos kérdésekre.

g./        beszámoltatja munkájukról a VTBT Elnökség tagjait és a rendezvények vonatkozásában azok vezető bíróit

h./        a VTBT Közgyűlés összehívása

i./         szakmai felügyeletet gyakorol az Vadászkutya Teljesítménybírói tanfolyamok felett. Kijelöli annak témáit, előadóit és a vizsgafeltételeket. A vizsgák lebonyolítását (vizsgalapok összeállítása, vizsgabizottságok kijelölése stb.) szakmai és technikai szempontból irányítja ill. felügyeli.

j./         a jogosultságbővítő vizsgák bizottságainak kijelölése

k./        a bíróképzés egyéni programjainak kialakítása és ellenőrzése.

l./  a MEOESZ szakmai rendezvényei vezető bíróinak kijelölése saját képviseletének biztosítására

m./  a vezető bírók jelentéseinek értékelése, a szükségessé váló intézkedések megtétele.

n./        ellátja a jelen szabályzat és a VTBT Fegyelmi Szabályzata szerinti egyéb feladatait

o./ folyamatosan figyelemmel kíséri a „vadászkutya vizsga és versenyszabályzat” érvényre jutását, szakmai és gyakorlati szükségesség esetén kezdeményezi annak módosítását.

 

26./      Az Elnök megbízatása a VTBT Elnökség tagjainak megbízatása megszűnése szabályai szerint szűnik meg.

 

27./      Amennyiben az Elnök cselekvőképtelensége, halála vagy tartós akadályoztatása miatt az indokolt, az Elnökség  tagjai egyszerű többségi határozattal kötelesek a VTBT Közgyűlést 30 napon belüli időpontra összehívni.

           

A VTBT Elnöksége

 

28./      Az Elnök és a VTBT Elnöksége a VTBT operatív ügyintéző szerve, szervezi és irányítja a VTBT Szövetséggel, illetve FCI-vel kapcsolatos feladatainak ellátását. Az Elnökségnek az Elnök is tagja, vele együtt az Elnökség létszáma 5 fő. Az Elnökségnek továbbá 2 fő póttagja van, az Elnökség ügymenetét maga határozza meg. 

 

29./      A VTBT Elnökét és Elnökségének többi tagját a VTBT Közgyűlése választja, titkos, egyszerű többségi szavazással, 5 év időtartamra, a Közgyűlés tagjainak sorából, feltéve, hogy velük szemben nem áll fenn kizárási vagy összeférhetetlenségi ok. Az Elnökségnek 2 fő póttagja van, akik a választás során az Elnökségi tagságra meg nem választott, de a megválasztott személyek után következő legtöbb szavazatot kapott személy.

 

30./      Az Elnök és az Elnökség tagjai díjazásban nem, de költségtérítésben részesülnek. Az Elnök és az Elnökség minden tagja köteles tevékenységét a Szövetség és a VTBT érdekeinek megfelelően ellátni.

 

31./      Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze és vezeti le, összehívására a közgyűlés összehívása szabályait megfelelően alkalmazni kell. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, ülései nem nyilvánosak. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a határozathozatalkor jelenlévő tagok egyszerű, 50%+1 szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van, az Elnök ebbe és a szavazati létszámba beleszámít. A póttag vesz részt az Elnökség rendes tagjaként az Elnökség munkájában, ha annak tagjainak száma tisztség megszűnés miatt 5 fő alá csökken.

32./      Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a.)  a Közgyűlés  napirendi pontjaira javaslattétel, a közgyűlés előkészítése, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó vagy egyébként a Közgyűlés elé kerülő határozatok, határozat tervezetek, az azok alapjául szolgáló dokumentáció elkészítése, információ megadása, azok közgyűlés elé terjesztése, tisztségviselők megválasztása körében a jelölés lebonyolításának biztosítása.

b.) a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, a VTBT folyamatos működésének biztosítása,

c.) Vadászkutya Teljesítménybírói képzési stratégia, képzések, továbbképzések, rendezvények, munkaprogramok előkészítése, készítése, lebonyolítása, bírók vizsgáztatása

d./ tag, illetve bíró nyilvántartások vezetése

e./ a hazai kinológia szakmai és érdekképviselete az FCI Vadászkutya Teljesítménybírói Bizottságában, a hazai kinológiában a VTBT érdekeinek képviselete 

f./ a hazai Vadászkutya Teljesítménybírók, bíróvá válás folyamatában az FCI BSZ szabályainak érvényre juttatása

g./ bíróképzés és továbbképzés szervezése, az oktatási metodika és képzés kidolgozása, összeállítása a  képzési stratégia alapján, az oktatás (elméleti-gyakorlati) és vizsgáztatás (elméleti-gyakorlati) megszervezése és lebonyolítása szakmai munkájának elvégzése

h./ a képzett bírók nyilvántartásba vétele, a VTBT tagság nyilvántartása, a változások vezetése

i./ fegyelmi eljárás elrendelésének indítványozása az Elnök felé

j./ a jelen szabályzat szerinti feltételek esetén közgyűlés összehívása.

k./        meghatározza a bírói vizsga feltételeit, felügyeli a vizsgák tisztaságát

l./         nyilvántartja a VTBT tagjait és annak aktuális tartalmát évente közli az FCI-vel és az FCI tag kennelklubok VTBT szerveivel.

 

33./      Az Elnökség tagja visszahívható, ha munkáját huzamosabb időn keresztül képtelen elvégezni, vagy azt nem a tisztséghez igazodó céloknak megfelelően, vagy nem az arra irányadó szabályoknak megfelelően végzi. A visszahívásra a Közgyűlés jogosult személyi kérdésnek minősülő határozathozatali szabályok szerint.

 

34./      Megszűnik az Elnökségben a tagság:

 • a megválasztott személy halálával
 • a megválasztott személy írásbeli lemondásával
 • a megválasztás határozott idejének lejártával
 • visszahívással

            e.) a megválasztott tag VTBT tagsági jogviszonya megszűnésével

            f.) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy az adott tag

                 cselekvőképességének korlátozásával.

 

35./      Az Elnökség ülésről jelenléti ívet kell felvenni, és jegyzőkönyvet kell vezetni a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül valamennyi jelen volt tag és az Elnök aláírja. Az Elnökség határozatairól az Elnök nyilvántartást vezet és azokat a MEOE Szövetség bírói testületek titkárságán keresztül a Szövetség honlapján a bírói testületek, ezen belül a VTBT hírei linken közzéteszi.

 

36./      Az Elnökség határozatot ülés tartása nélkül is hozhat, ennek eljárása:

 

Az Elnök halasztást nem tűrő vagy határidőben meghozandó, de az Elnökség hatáskörbe tartozó, egyszerű megítélésű ügyekben a költséghatékonyság vagy a gyors operatív döntés érdekében kérheti a tagoktól írásbeli határozat meghozatalát. Ilyen esetben az Elnök írásban (az Elnökség tagjai által megadott elektronikus e-mail címen történő közlés írásbeli közlésnek minősül) röviden tájékoztatja az Elnöksége tagjait az ügy tárgyáról, az azzal kapcsolatosan esetlegesen rendelkezésre álló okiratokról, információkról, a sürgősség okáról, és megküldi részükre a javasolt határozattervezetet azzal a felhívással, hogy szavazataikat írásban, a határozattervezet szövege alatt elhelyezett „támogatom” vagy „ellenzem” szóhasználattal, aláírásukkal és keltezéssel, dátummal ellátott nyilatkozatukkal adják le, szavazataikat a kézhezvételtől számított 8 nap alatt az Elnökhöz eljuttatva. Az így megküldött határozattervezet elfogadottnak akkor minősül, ha az Elnökség tagjainak 50%-a +1 fő írásbeli támogató szavazata az Elnökhöz megérkezik, a határozat meghozatalának napja az a nap, amikor az 50%+1 szavazatot az Elnök kézhez vette.

 

37./      Az Elnökség Elnökön kívüli tagjai részt vesznek az Elnökség munkájában és döntéshozatali mechanizmusában, a feladatok ellátásában.

 

 

Fegyelmi Bizottság ( FB)

 

38./      A Fegyelmi Bizottság a VTBT általános hatáskörű fegyelmi ügyekben első fokon eljáró, a VTBT többi szervétől és testületétől elkülönült szerve. A Közgyűlés által a Közgyűlés tagjai közül 5 évre választott FB Elnökből és 2 tagból áll. Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akikkel szemben nem áll fenn kizárási vagy összeférhetetlenségi ok. A választás során a Közgyűlés közvetlenül és kifejezetten az adott pozícióra választja az elnököt és a tagokat.  A Fegyelmi Bizottságnak 2 fő póttagja van, akik a választás során a Bizottsági tagságra meg nem választott, de a megválasztott személyek után következő legtöbb szavazatot kapott személyek, behívásukra a Bizottság munkájába akkor kerülhet sor, ha a Bizottság tagjainak létszáma tisztség megszűnés miatt 3 fő alá csökken.

 

A Fegyelmi Bizottság határozatait általában egyszerű 50%+1, a határozat meghozatalakor jelenlévő tagok száma alapján számított, szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, határozatképes, ha ülésén a 3 tag jelen van. A Fegyelmi Szabályzat a határozat meghozatalához ott meghatározott esetekben minősített többséget előírhat.

A Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai költségtérítésben részesülnek.

 

39./      A Fegyelmi Bizottság hatásköre:

 • elsőfokú fegyelmi szervként a VTBT Fegyelmi Szabályzat előírásai szerint lefolytatja a fegyelmi eljárásokat a Fegyelmi Szabályzat értelmében fegyelmi eljárás alapjául szolgálható magatartások esetén és kizárólag a VTBT tagjaival szemben, melynek eredményeként határozatot hoz, azt az Elnök útján kézbesíti az érintettnek, és ezen határozata ellen a VTBT Elnökéhez benyújtott, de a MEOE Szövetség Fegyelmi És Etikai Bizottságához, mint másodfokú szervhez címzett fellebbezésnek van helye.
 • a VTBT elnökének felkérésére véleményezési jogköre van bármelyik tag etikai tevékenységével összefüggésben,
 • fegyelmi vétség gyanúja esetén értesíti az elnököt, javaslatot tehet a fegyelmi eljárás megindítására.
 • állásfoglalást tesz VTBT összeférhetetlenségi kérdésekben.
 • elnöke útján köteles a Közgyűlésnek beszámolni.
 • eljár a Fegyelmi szabályzat szerinti eljárásban az Etikai Kódex megsértése esetén a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott eljárási rendben

 

Megszűnik tagjainak megbízatása a VTBT Elnökség tagjainak megbízatása megszűnésére vonatkozó szabályok szerint.

A Bizottság eljárásának rendjét a Fegyelmi Szabályzat határozza meg, melyet a fegyelmi eljárásban maradéktalanul be kell tartani.

 

40./      A fegyelmi eljárás lefolytatását a VTBT Elnöke „fegyelmi eljárást elrendelő határozat”-tal rendeli el, melynek egy példányát megküldi a bizottság részére annak elnöke útján. Az eljárás alá vont tag részére ajánlott küldeményként, tértivevénnyel az eljárás megindításáról szóló értesítést a Bizottság elnöke útján küldi meg.

 

41./      A bizottság tagjai a fegyelmi eljárás során tudomásukra jutott adatokat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat csak a Szövetségi és VTBT szabályzatokban meghatározott, arra jogosult továbbá az adat tartalmát és az eljárás tárgyát képező ügy jellegéből adódóan azzal tevékenységre köteles személyek és testületek részére adhatják ki. A bizottság azon tagját, aki ezen kötelezettségét megszegi a közgyűlés visszahívhatja. 

 

42./ A fegyelmi kizárási ügyekről naptári évenként emelkedő számsorrendben nyilvántartást kell vezetni. A meghozott érdemi fegyelmi határozatokat nyilván kell tartani, jelölve annak rendelkező részét, meghozatala dátumát, kézbesítése dátumát, esetleges fellebbezés érkezése dátumát, ha volt, a másodfokú (MEOESZ Fegyelmi és Etikai Bizottság) határozat számát és keltét, kézbesítése dátumát, illetve a jogerőre emelkedés napját, tudomásszerzés esetén bírói út igénybevétele tényét, jogerős bírósági ítélet számát, rendelkező részét és keltét. A fegyelmi ügyekről névmutatós nyilvántartást is vezetni kell.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

43./ A VTBT és szervei, testületei kötelesek a Szövetség iratkezelési szabályait ügymenetükben  érvényre juttatni.

 

44./ A VTBT és szervei, testületei és tisztségviselői valamint a tevékenysége megvalósításához,  működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Szövetség biztosítja a Szövetség vonatkozó szabályai szerint.

45./      Amennyiben a VTBT belső szabályai a Szövetség egyéb szabályzataival ellentétesek, úgy a Szövetség szabályait kell alkalmazni.

46./      A Szövetség SzMSz-e értelmében, a Szövetség szervezetén belül a Bírói Testületek Titkársága a VTBT vonatkozásában:

 

A Bírói Testületek adminisztratív működését a Bírói Testületek Titkársága biztosítja, amely az alábbi feladatokat látja el:

 • tartja a kapcsolatot a Bírói Testületek elnökeivel
 • a Bírói Testületek iratanyagának iktatása, kezelése,
 • bírói testületek FCI jogosítvánnyal rendelkező tagjainak nyilvántartása, a nyilvántartás naprakészen kezelése a BT elnök által jóváhagyott adatokkal,
 • a bírók elektronikus nyilvántartásának vezetése,
 • a rendezvényekre felkért bírók esetében a vonatkozó szabályok szerinti bírói kikérés – kiadás adminisztrációs ügyintézése

47./      A VTBT minden tagja és tisztségviselője köteles betartani a Szövetség Alapszabályának, belső szabályzatainak, szabályzóinak és testületi határozatainak minden olyan rendelkezését, ami kifejezetten rá vonatozik, vagy ami az általa kifejtett tevékenységgel kapcsolatosan magánszemély vonatozásában értelmezhető (pl. titoktartás, kézbesítési vélelem, adatszolgáltatás valós tartalommal stb.).

 

48./      A VTBT közgyűlése által megválasztásra kerülő VTBT tisztségviselők jelölésének, választásának részletes szabályaira a Szövetség Alapszabálya és SzMSz-e rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a választáshoz – a póttag választáshoz is- második fordulóban elegendő a legtöbb szavazatot megkapnia a jelöltnek, ekkor már nem feltétel az 50%+1 szavazati arány.

 

49./      Csak a VTBT és Elnöksége által az 50. pontban foglaltakat is figyelembe vevően megvalósított bírói képzésen és továbbképzésen résztvevő és ott eredményes vizsgát tevő –és az egyéb, az FCI előírások és jelen szabályzat egyéb előírásai szerinti bíróvá válási feltételeknek is megfelelő- hazai állandó lakcímmel rendelkező személyek jogosultak az FCI által elismert bírói minősülésre, és a Szövetség a VTBT által kizárólagosan vezetett magyarországi FCI Vadászkutya Teljesítménybírói névjegyzékbe való felvételre és VTBT tagságra. 

 

50./    A MEOESZ a felmerülő igény és szükség mérlegelése alapján időszakosan Vadászkutya Teljesítménybíró képzést indíthat. A képzést a MEOESZ VTBT Elnöksége a szervezi és bonyolítja le. A jelentkezés feltételei az FCI vonatkozó, mindenkori szabályainak figyelembe vételével a meghirdetéskor kerülnek közzétételre.

 

Magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személy az egyéb feltételek mellett csak akkor jogosult FCI Vadászkutya Teljesítménybírói képzésen, továbbképzésen és ennek eredményeként vizsgán részt venni, ha rendelkezik a részvételre való jelentkezéskor az adott Vadászkutya Teljesítmény fajta fajtagondozói jogosítvánnyal felruházott MEOESZ tagszervezetének az írásos ajánlásával vagy magyar fajták esetén az elismert tenyésztőszervezet szükséges nyilatkozatával.

 

51./      A VTBT által a Szövetségen belül kizárólagosan szervezett és megtartott Vadászkutya Teljesítménybírói képzésre és továbbképzésre való jelentkezés, részvétel és a vizsgakövetelmények részletes szabályait mindig az adott képzésre vonatkozó és a VTBT Elnökség által kiadott jelentkezési felhívás tartalmazza. A részvétel, a vizsga és a Vadászkutya Teljesítménybírói névjegyzékbe való felvétel feltétele a kiírásban foglaltak és jelen szabályzatban foglalt felvételi feltételek maradéktalan teljesítése.

 

52./      Az FCI tag vagy FCI szerződött partner szervezetektől az Vadászkutya Teljesítménybírók csak a hazai, MEOESZ és FCI által elfogadott vizsga és versenyszabályzat rendelkezéseiből, tartalmából letett különbözeti vizsga letétele után kerülhetnek felvételre az Vadászkutya Teljesítménybírói Testületbe. Ez a rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha a kérvényező előzőleg az Vadászkutya Teljesítménybírói Testület tagja volt, valamint, ha 3 évet meghaladóan szakadt meg a VTBT tagsága.

 

53./      A hazai állandó lakcímmel rendelkező személy VTBT Elnökétől való bármilyen rendezvényre való kikérés esetén az Vadászkutya Teljesítménybírói megbízás kiadásának feltétele, hogy az adott személy a VTBT tagja legyen, ne álljon eltiltás vagy felfüggesztés hatálya alatt, és megfeleljen az FCI vagy jelen szabályzat által a bírói tevékenység végzéséhez szabott valamennyi egyéb feltételnek is, és a felkérés napján a vonatkozó fajta/ák bírálatára jogosultsággal rendelkezzen, továbbá rendelkezzen érvényes MEOE Szövetség szövetségi kártyával. Minden év január 31. napjáig érvényesnek tekintendő a megelőző naptári év szövetségi kártyája.

 

54./      A VTBT tagjának Vadászkutya Teljesítménybírói tevékenysége körében senki sem jogosult utasítást adni a bírálatra, annak irányára vagy eredményére vonatkozóan, vagy bírói döntésében őt egyébként befolyásolni, a bíró az esetleges ilyen törekvést köteles visszautasítani, és a bíró köteles az ezzel próbálkozó személy ilyen tevékenységét annak saját kennelklubja, egyesülete vagy az FCI felé haladéktalanul jelezni.

 

55./      A VTBT tagjainak bírói minőségükben tanúsított magatartásai miatt, amennyiben azok fegyelmi vétséget valósítanak meg, a VTBT fegyelmi szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. Az eljárásra esőfokon a VTBT Fegyelmi Bizottsága, másodfokon a Szövetség Fegyelmi és Etikai Bizottsága kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel bír.

56./    Az Vadászkutya Teljesítménybírók feladata a fajtatiszta kutyák Vadászkutya Teljesítmény készségeinek és Vadászkutya Teljesítmény teljesítményének minőségi bírálata a mindenkori érvényes FCI vizsga-verseny szabályzatokban és szabályokban  meghatározott szempontok alapján és az abban meghatározott módon.

 

57./      A VTBT bírálatra jogosult tagjait a VTBT sorszámozott igazolvánnyal és pecséttel látja el.

 

58./    A Vadászkutya Teljesítménybíró az FCI és a jelen szabályzat szerinti előzetes kikérés és a VTBT elnökének előzetes megbízása alapján végezhet bírálatot. Ez alól kivétel, ha az adott rendezvény vezető bírója kér fel a kikért és megbízott, de feladatát elháríthatatlan külső ok miatt ellátni nem tudó bíró helyett másik kollégát (65. pont).

 

59./      Ahhoz, hogy egy hazai állandó lakhellyel rendelkező FCI bíró külföldön bírálhasson (külföldi bírálati jogosultság), a VTBT Elnöksége Elnökének előzetes engedélyére van szükség. Ezen engedély híján külföldi bírálatot nem végezhet.

 

60./      A bírálat gyakorlati lebonyolítása során a Bíró köteles betartani az irányadó verseny-, illetve vizsga szabályzatban foglaltakat.

 

61./      A Bíró nem bírálhat olyan kutyát, amely a bírálatkor vagy azt megelőző hat hónapon belül saját vagy közvetlen hozzátartozója tulajdonában áll vagy állt vagy olyan kutyát, amelyet ő maga vagy ugyanezen hozzátartozói képeztek ki.  Közvetlen hozzátartozónak számít a szülő, a gyermek, a házastárs és az élettárs

 

62./      A bíró azon a rendezvényen, amelyen bírál, nem vezethet fel kutyát. A bíró közvetlen hozzátartozója (61. pont) vezethet fel kutyát, de csak olyan versenyben-vizsgán, amit a bíró nem bírál.

 

 

63./ Összeférhetetlenség

 

Összeférhetetlenség miatt nem választhatók meg a VTBT Elnöki és Elnökségi tagságra, póttagságra, Fegyelmi Bizottsági elnöki posztra, tagságra egymás  hozzátartozói. Egy személy csak egy itt említett tisztséget tölthet be. A közgyűlés, elnök és Elnökség valamint a fegyelmi bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy:

a./        akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Szövetség terhére másfajta előnyben részesít

b./          aki ellen a határozat alapján eljárást kell indítani

c./          akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben

d./          aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

 

 

 1. A bírókra vonatkozó különös szabályok, képzésük, továbbképzésük, rendezvényeken való szakmai munkájuk szabályozása

 

64./      A vezető bíró

 

A vezető bíró az adott rendezvény szakmai vezetője. Felelős a résztvevő Vadászkutya Teljesítménybírók szakmai irányításáért és rendezvényen belüli beosztásáért. A rendezvényen a VTBT Elnökének teljes jogú képviselője, aki kinevezését a VTBT Elnökétől közvetlenül kapja.

 

65./      A vezető bíró feladatai:

-kapcsolatot tart a rendező szervezettel és a közreműködő bírókkal a rendezvény előkészítése során

-összeállítja az Óvási Bizottságot, melynek elnöki funkcióját ő tölti be

- „vis major” esetén joga van írásban megbízást adni a jelen lévő MEOESZ VTBT tag FCI Vadászkutya Teljesítménybíróknak olyan bírálatára, melyre az illető nem jogosult, de csak az adott egyetlen rendezvényre és kizárólag akkor, amennyiben a kialakult váratlan helyzet (váratlan lemondás, hirtelen betegség stb.) veszélyeztetné a rendezvény megtartását. A vezető bíró köteles azonnal megkísérelni a személyes kapcsolatfelvételt a VTBT Elnökével az esettel kapcsolatban, de ennek sikere esetén is köteles 48 órán belül hivatalos, általa aláírt értesítést küldeni számára.

- az óvásokról, esetlegesen előforduló rendbontásokról, szervezési gondokról jelentést ír a VTBT elnökének.  

-További jogkövetkezményekkel fenyegető illetve eljárásokat igénylő esetekben a helyszínen jegyzőkönyvet készít és azt aláírásával valamint jelen lévő két tanú aláírásával hitelesíti.

 

 

66./      A vezetőbírót (ellenőrt) valamint a bírót, minden esetben legyen az, vizsga, vagy verseny, a rendező szervezetnek kötelessége kifizetni, legkésőbb a vizsga, vagy a verseny befejeztével. A költségtérítésnek tartalmaznia kell: a MEOESZ által előírt mértékű mindenkori tiszteletdíjat, útiköltséget Ft/km, a jogszabályban biztosított üzemanyagköltséget, amely jövedelemadó alá nem esik, vagy a II. o. vasúti költséget. A rendező szervezet csakis a fentiek elfogadásával, annak maradéktalan betartása esetén, kérhet és kaphat Vadászkutya Teljesítménybírót a meghirdetett rendezvényére. Amennyiben ezeket a feltételeket a rendező szervezet nem fogadja el vagy nem tartja be, a VTBT nem delegál bírót a meghirdetett rendezvényre. Amennyiben a rendező a fentieket megismerve, és azt tudomásul véve kéri a rendezvény megtartását, de a fenti határozatot nem tartja be, a továbbiakban bizonytalan ideig az VTBT a rendezvényeikre Vadászkutya Teljesítmény bírót nem küldhet.

A bíró írásbeli nyilatkozattal a bírálatot tiszteletdíj nélkül vállalhatja.

 

67./ A jelen szabályzatot a Szövetség honlapján való megjelentetéssel hirdeti ki.

 

A jelen SzMSz-t a VTBT Közgyűlése 2018. július 26-i ülésén kelt határozatával elfogadta, és a MEOESZ Elnökségének jóváhagyása feltételével ezen nappal  hatályba léptette, egyidejűleg a korábban hatályos Szmsz-t teljes egészében hatályon kívül helyezte.

………………………………………                       ………………………………………..

Korózs András                                                          Bedi Melinda

levezető elnök                                                            jegyzőkönyvvezető

 

………………………………………                       ……………………………………….

Babiczky Attila                                                         Csertő Nóra

jegyzőkönyv hitelesítő                                              jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

……………………………………..

            Dr. Hronyecz Judit

 

 

 

 

 

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.